REPORT

 

Výpověď majitele pozemku, pana Pleskyho

Předkládáme vám část výpovědi pana Pleskyho tak, jak jsme ji dostali od organizátorů pražských demonstrací. Pan Plesky v ní vylučuje, že by pan Jan Zatloukal mohl být poškozen účastníky CzechTeku (jak tvrdil premiér Paroubek), neboť tento člověk není nájemcem zmíněných pozemků.

 

 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 Správa hl.m. Prahy
 Služba kriminální policie a vyšetřování
 Odbor odhadování závažné obecné kriminality
 3.oddělení
 Č.j. PSO -492/00ZOK-3-2005
 k ČTS:ORTC-480/OOK-2005

 
 ÚŘEDNÍ ZÁZNAM O PODANÉM VYSVĚTLENÍ PODLE §158 odst. 5 tr.ř.
 Dne 29.července  2005 v 9:00 hod.
 Se dostavil po předchozím předvolání do budovy PČR. Praha 6, ul. Avitatická 16
 
 titul,jméno příjmení: PLESKY KONSTANTIN
 Dřívější jméno příjímení:nezměněno
 Datum narození: xxxxxx 
 Místo narození: Carthago, Tunis
 Okres narození:Carthago
 Rodinný stav:ženatý
 Rodné číslo: xxxxxxxxxxx
 státní občanství: Česká republika
 Průkaz totoznosti: xxxxxxxxx
 Národnost: česká
 
 Trvalý Pobyt:
 Ulice,číslo: xxxxxxxxxx
 
 PSČ,místo :150 00,Praha 5-Smíchov
 
 Spojení: xxxxxxxxxxxxx
 
 Zaměstnání:
 Postavení v něm :podnikatel
 Adresa(pracoviště): viz trvalý pobyt
 Zaměstnavatel:
 Název : ITALINVEST S.R.O.
 Ulice , čislo: viz pracoviště
 Psč,  místo:
 Spojení:
 
 
 Věc, již se vysvětlení týká-Pronájem pozemků v okrese Tachov, pro akci Czech Tek 2005
 
 Vyslýchaný byl podle § 158 odst7 tr.ř. poučen, že vysvětlení nesmí být od něho požadováno, jestiže by jím porušil zákonem výslovně uloženou nebo uznanou povinost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, o tom, že vysvětlení může odepřít, pokud by si jím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám uvedeným v § 100 odst.2 tr.ř.A součastně se upozorňuje na trestní odpovědnost za uvedení vědomě nepravdivých údajů (křivé obvinění dle § 174 tr. z. pomluvy dle §206 tr. Z. poškozování cizích práv dle § 209 tr. z. a nadržování dle § 166 tr. z. a přestupku křivého vysvětlení dle § 47 a zák. Č. 200/90 Sb. o přestupcích). Dále byl poučen podle § 2 odst.14 tr.ř. o právu utajení své osoby, podle § 158 odst. 9 tr. Ř. Dostaví-li se na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a při předložení záznamu k přečtení má právo žádat jeho doplnění, provedení oprav či změn, aby byl v souladu s jeho výpovědí. Podle § 152 odst. 4 tr.ř. při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta.
 Byla jsem poučen(a) ve smyslu shora uvedených zákonných ustanovení a současně mi byla objasněna podstat věci, ke které mám podat vysvětlení.Poučeni jsem porozuměl(a).

Dne dnešního dne 29.července 2005 v 09.00 hod. jsem se dostavil dobrovlně na výzvu Policie ČR na její součást, abych zde podal vysvětlení k otázce pronájmu pozemků v okrese Tachov.

Jste jednatelem firmy ITALINVEST s.r.o. se sídlem Praha 5,Klicperova 570/2, IČO26505649?

Ano jsem jednatelem shora uvedené firmy a to od jejího založení.

Vlastní uvedená společnost pozemky na okrese Tachov?


Ano, vlastní.

O jaké pozemky se jedná?


Jedná se o zemědělské pozemky, tak jak jsou uvedeny ve smlouvě o vstupu na pozemek s panem Václavem Šroubem ze dne 26.7.2005.

Vlastníte výpis z katastru nemovitostí k těmto pozemkům?

Ano, vlastním, předložil jsem ho policistům dnešního dne.

Můžete se vyjádřit k souhlasu vlastníka pozemku se vstupem na pozemek ze dne 26.7.2005?

Ano, souhlas vlastníka jsem dal, byl podepsán a podpis ověřený notářem, všechny údaje uvedené na tomto dokladu souhlasí a zakládají se na pravdě.

Je společnost ITALINVEST s.r.o. vlastníkem pozemků uvedených na souhlasu?

Ano, je vlastníkem všech pozemků , které jsou uvedeny na souhlasu. Byl předložen list vlastníka.

Zda pozemky uvedené na souhlasu dala společnost někomu do pronájmu?

Od založení firmy nikdy pozemky nebyly zapůjčeny, nikdy nebyla podepsána žádná smlouva o pronájmu nebo zapůjčení.

Znáte osobu Jana Zatloukala, okr. Tachov , který tvrdí, že má pozemky v pronájmu?

Osobu Jana Zatloukala neznám, nikdy jsem ho neviděl a tudíž nemůže mít žádné pozemky pronajaté.

K jakému účelu jsou tyto pozemky v současné době užívány?

Tyto pozemky nejsou v současné době nijak využívány a připravujeme výstavbu předváděcích hal a skladových prostorů pro stavební materiál a stavební stroje.

Znáte pana Václava Šrouba, který je na souhlasu podepsán, znáte jiné osoby, které Vás požádaly o vydání Souhlasu s užitím pozemků?

Znám pouze pana Václava Šrouba. Viděl jsem ho poprvé asi před třičtvrtě rokem, přišel s nějakým novinářem, snad z Respektu. Mojí osobu vyhledal z toho důvodu, že se na mých pozemcích v Boněvově, okr. Tachov konal festival CZECHTEK v loňském roce .Já jsem se k této události kladně vyjádřil v médiích. Proto mě letos oslovil, zda bych byl ochoten tzto pozemky v Boněvově oficiélně zpřistupnit i letos. Já jsem uvedl, že to není možné, přestože jsem majitelem pozemků, z důvodů právních sporů s těmito nemohu disponovat. Uvedl jsem panu Šroubovi, že jsem jednatelem společnosti, která rovněž vlastní pozemky nedaleko Rozvadova, a ať se tedy na ně jede podívat a jestli budou vyhovující, můžeme se následně dohodnout na vstupu. Jiné osoby neznám a nikdy jsem s nimi nejednal.

Nemáte obavu, že v souvislosti s užitím Vašich pozemků akcí CZECHTEK budou tyto pozemky poškozeny?

Pokud se jedná o poškození pozemků v Boněvově, tyto neznamenaly takovou degradaci, která by si vyžadovala velké finanční náklady. Navíc jsem dostal záruky od pana Šrouba a ujištění, že pozemky budou uvedeny na vlastní náklady do původního stavu s přihlédnutím k běžnému opotřebení, to zn. pošlapaná tráva atd. Toto je navíc písemně stvrzeno v Souhlasu se vstupem.

Pan Šroub ve své výpovědi uvedl, že si pozval 50/100 lidí , nyní se zde již nachází několik tisíc lidí, které pan Šroub nezná, souhlasíte s tím, aby zde tito lidé pobývali?

S panem Šroubem jsme nehovořili o žádném počtu lidí a pokud pan Šroub do protokolu uvedl, že tam bude určitý počet osob, je tedy na něm aby rozhodl kolik lidí si vpustí na mé pozemky. Proto je na panu Šroubovi, aby rozhodl kolik lidí bude na těchto pozemcích přítomno. Pakliže pan Šroub trvá na konkrétním počtu osob, tyto ať tedy na mém pozemku pobývají, další osoby, které pan Šroub nepozval, jsou pro mě nežádoucí a nepřeji si tedy, aby se zdržovali na mých pozemcích.

Jste si vědom, že jako vlastník výše uvedných pozemků zodpovídáte za všechny způsobené škody, porušení veškerých hygienických norem, případné vzniklé ekologické škody a možné poškození majetku na sousedních pozemcích?

Jako majitel pozemků jsem podepsal souhlas se vstupem na pozemek. Pokud se týká eventuelního poškození, nejsem si vědom, že bych byl zodpovědný za způsobené škody jinou osobou. Smlouva je jasná, neboť zavazuje druhou stranu k uvedení pozemků do původního stavu.

Jakým způsobem se lze fyzicky dostat na Vaše pozemky, aniž by byly narušeny vlastnická práva majitelů okolních ozemků, neboť tito uvádějí, že nelze vstoupit na Vaše pozemky jinou cestou, než přes pozemky třetích osob?

Nechci polemizovat, neboť tato otázka s panem Šroubem nebyla řešena. Domníval jsem se, že cesta vedoucí na mé pozemky, která je vystavěná Dálniční správou je dostačující a veřejně přístupná. Pakliže majitel této přístupové cesty souhlas nedal, jiná přístupová cesta není možná, ani ji neznám.

Chcete uvést jiné okolnosti na které jste nebyl dotazován?

Nemám žádných otázek.

Po přečtení prohlašuje osoba podávající vysvětlení, že záznam souhlasí s obsahem jejího vysvětlení a nežádá oprav ani doplnění.

Skončeno v 10.15 hod.

Vypověděl: Constantin Plesky 
Přítomen:  mjr.Farmačka
Vyslechl: por.Reich

 
 
 
 

FOTOREPORTY

 
Dan
Dan
 
 

ČLÁNKY AUTORA

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerské linky: festivaly 2016